Zásady ochrany osobníh údajů.

Tato aplikace shromažďuje některé osobní údaje svých uživatelů.

Tento dokument lze pro informační účely vytisknout pomocí příkazu pro tisk v nastavení libovolného prohlížeče.

Majitel a správce údajů

Ing. Petr Konecny
Janáčkova 3382/17
702-00
Ostrava, Czechia

Kontaktní e-mailová adresa majitele: ptr.konecny@gmail.com

Typy shromažďovaných osobních údajů

Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Úplné podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů naleznete v příslušných oddílech těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v konkrétních vysvětlujících textech zobrazených před shromažďováním údajů. Osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně, nebo v případě použití Údaje shromážděné automaticky při používání této aplikace. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje požadované touto aplikací povinné a jejich neposkytnutí může zabránit poskytování služeb této aplikace. V případech, kdy je v této aplikaci výslovně uvedeno, že určité údaje nejsou povinné, se uživatelé mohou rozhodnout tyto údaje neposkytnout, aniž by to mělo vliv na dostupnost nebo provoz služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran, které tato aplikace využívá, je určeno pro účely poskytování služby požadované uživatelem, kromě jakýchkoli jiných účelů popsaných v těchto zásadách a v zásadách používání souborů cookie, pokud jsou k dispozici. Uživatelé jsou odpovědní za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování údajů

Způsoby zpracování

Vlastník přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k údajům, jejich zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení. Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů IT v souladu s organizačními postupy a způsoby úzce souvisejícími s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být v některých případech údaje přístupné určitým typům osob odpovědných za provoz této Aplikace (administrativa, prodej, marketing, právní oddělení, správa systému) nebo externím stranám (jako jsou: poskytovatelé technických služeb, pošťáci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které Vlastník v případě potřeby určí jako Zpracovatele údajů. Aktualizovaný seznam těchto stran lze kdykoli získat od vlastníka.

Právní základ pro zpracování

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:- Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více stanovených účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být Vlastník oprávněn zpracovávat osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování ("opt-out"), aniž by se spoléhal na souhlas nebo některý z následujících právních důvodů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropským právním předpisům o ochraně osobních údajů; - poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo jakýchkoli předsmluvních závazků; - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má vlastník; - zpracování se týká úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl vlastník pověřen; - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů vlastníka nebo třetí strany. V každém případě vám Vlastník rád pomůže objasnit konkrétní právní základ pro zpracování, zejména zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Umístění

Údaje jsou zpracovávány v prostorách vlastníka a na jakémkoli jiném místě stran zapojených do zpracování.V závislosti na místě, kde se uživatel nachází, může přenos údajů zahrnovat předání údajů uživatele do jiné země, než je jeho vlastní. Více informací o tom, kde budou tyto předané údaje zpracovávány, naleznete v části, kde je podrobně popsáno zpracování osobních údajů. jakékoli mezinárodní organizace, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo je zřízena dvěma či více zeměmi, jako je například Organizace spojených národů, a o bezpečnostních opatřeních, která vlastník přijal na ochranu svých údajů. Pokud k takovému převodu dojde, mohou se uživatelé dozvědět více informací v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se obrátit na vlastníka s využitím informací uvedených v sekci kontakty.

Doba uchování dat

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny. V tomto ohledu: Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány až do úplného splnění této smlouvy.Osobní údaje shromážděné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Podrobnosti o oprávněných zájmech vlastníka naleznou uživatelé v příslušných částech tohoto dokumentu nebo je mohou získat od vlastníka. Vlastník může být oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, například dokud tento souhlas není odvolán. Kromě toho může být Vlastník povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud je to nutné pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz orgánu. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze uplatnit po uplynutí doby uchovávání.

Účely zpracování

Uživatelské údaje jsou shromažďovány za účelem umožnění Vlastníkovi poskytovat Službu, plnit své zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání práva, chránit svá práva a zájmy (nebo práva a zájmy svých Uživatelů či třetích stran), odhalovat jakoukoli škodlivou nebo podvodnou činnost, jakož i: Analytika, služby platformy a hostování, mapování tepla a registrace relací a správa značek. Podrobnosti o osobních údajích používaných pro jednotlivé účely naleznete v části "Podrobnosti o zpracování osobních údajů".

Podrobnosti o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a při využívání následujících služeb:

Analytika

Heatmapy a záznam relací uživatelů

Služby platformy a hosting

Správa značek

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných vlastníkem. Uživatelé mají zejména právo:

  • Kdykoli odvolat svůj souhlas. Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas, pokud již dříve souhlasili se zpracováním svých osobních údajů.
  • vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti naleznete ve speciální sekci níže.
  • Uzyskania dostępu do danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
  • Získání přístupu k údajům. Uživatelé mají právo zjistit, zda vlastník údaje zpracovává, získat informace o některých aspektech zpracování a kopii zpracovávaných údajů.
  • Omezení zpracování jejich údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě nebude vlastník zpracovávat jejich údaje za jiným účelem než pro jejich uložení.
  • odstranit nebo jinak vymazat své osobní údaje. Uživatelé mají za určitých okolností právo požádat vlastníka o vymazání svých údajů.
  • přijímat jejich data a předávat je jinému řadiči. Uživatelé mají právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, mají právo na jejich bezproblémový přenos k jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že jsou údaje zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele, smlouvě, jejíž je uživatel součástí, nebo na jeho předsmluvních závazcích.
  • Podání stížnosti. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

V případě zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů vlastníka mohou uživatelé vznést námitku proti takovému zpracování, a to uvedením důvodů týkajících se jejich konkrétní situace, které námitku odůvodňují. Uživatelé však musí vědět, že v případě zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu mohou proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku bez udání důvodu. Chcete-li zjistit, zda vlastník zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete se seznámit s příslušnými oddíly tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit

Jakoukoli žádost o uplatnění práv uživatele lze adresovat vlastníkovi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze vyřídit bezplatně a vlastník je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní úkony

Osobní údaje uživatele může vlastník použít pro právní účely u soudu nebo ve fázích vedoucích k případnému soudnímu řízení v důsledku zneužití této aplikace nebo souvisejících služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že vlastník může být povinen zveřejnit osobní údaje na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o osobních údajích

Uživatel Kromě informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám tato aplikace může na vyžádání poskytnout další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Protokoly a údržba systému

Pro účely provozu a údržby mohou tato aplikace a služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), a používat k tomuto účelu další osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které nejsou zahrnuty v těchto zásadách

Další podrobnosti o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od vlastníka. Viz kontaktní údaje na začátku tohoto dokumentu.

Jak se zpracovávají žádosti o nesledování

Tato aplikace nepodporuje požadavky "Nesledovat". Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používáte, ctí požadavky na nesledování, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že o tom informuje své uživatele na této stránce a případně v této aplikaci a/nebo, pokud je to technicky a právně možné, zašle uživatelům oznámení prostřednictvím jakýchkoli dostupných kontaktních údajů na vlastníka. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat a sledovat datum poslední změny uvedené v dolní části. Pokud změny ovlivní činnosti zpracování prováděné na základě souhlasu uživatele, vlastník si od uživatele v případě potřeby vyžádá nový souhlas.

Právní definice a odkazy

Osobní údaje (nebo data)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v kombinaci s jinými informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo ztotožnění fyzické osoby.

Údaje o používání

Informace shromážděné automaticky prostřednictvím této Aplikace (nebo služeb třetích stran využívaných touto Aplikací), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných Uživateli používajícími tuto Aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšná, chybová atd.), zemi původu , funkce prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem a podrobnosti o cestě, kterou Uživatel prošel prostřednictvím této Aplikace. ), zemi původu , funkce prohlížeče a operačního systému používaného Uživatelem, různé podrobnosti o době návštěvy (např. doba strávená na každé stránce v Aplikaci) a podrobnosti o cestě, kterou Uživatel v Aplikaci prošel, zejména s ohledem na pořadí navštívených stránek a další parametry týkající se operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která se shoduje se subjektem údajů, pokud není uvedeno jinak.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správcem údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastník této aplikace.

Tato aplikace

Způsob shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele.

Služba

Služba poskytovaná touto aplikací v souladu s příslušnými podmínkami (jsou-li k dispozici) a na této webové stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou sledovací zařízení, která se skládají z malých souborů dat uložených v prohlížeči uživatele.

Tracker

Sledovací zařízení označuje jakoukoli technologii - např. soubory cookie, jedinečné identifikátory, webové majáky, vložené skripty, elektronickou značku a otisk prstu - která umožňuje sledování Uživatelů, například přístupem k informacím v zařízení Uživatele nebo jejich ukládáním.

Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení řady právních předpisů, včetně článků 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tuto aplikaci, pokud není uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 18. května 2022